Categoriearchief: Heraanleg

Alles over de heraanleg van de Tuinlei

Feiten

Onze buren, de gemeentebesturen van Niel en Aartselaar, gaan de gemeente Schelle in gebreke stellen en, indien nodig, een rechtszaak starten. Men is namelijk van oordeel dat Schelle zijn eerdere beloften in verband met de Tuinlei niet nakomt.
Wie de discussie hierover graag wil baseren op feiten, in plaats van emotionele argumenten en demagogie, helpen we graag een handje.

Feit: Schelle heeft, voorafgaand aan de werken, verschillende officiële afspraken gemaakt met buurgemeenten en provinciebestuur over heraanleg van de Tuinlei. Het gaat onder meer over het tijdelijk karakter ervan gedurende de werken in Steenwinkelstraat én over de definitieve situatie nadien. Schelle is akkoord gegaan dat de Tuinlei na de werken in de Steenwinkelstraat terug zou afgesloten worden of maximaal een éénrichtingsstraat zou worden.
Zie: uittreksel gemeenteraad Aartselaar

Feit: Op de gemeenteraad van 26 april 2018 heeft onze burgemeester dit akkoord met de deelgemeenten bevestigd en aangegeven dat Schelle dit ook zou nakomen.
Zie: Burgemeester: De Tuinlei wordt maximaal enkelrichting.

Feit: De mobiliteitsstudie van net na de heraanleg concludeert duidelijk dat net deze heraanleg van de Tuinlei er de oorzaak van is dat de Matenstraat/Pierstraat haar verzadigingspunt dreigt te bereiken.
Zie: Mobiliteitsstudie (2019)

Citaat( p.24): De aanleg van het onverharde deel van de Tuinlei verklaart ook de verhoging van de Steenwinkelstraat ten westen van de Tuinlei. Er is m.a.w. een nieuwe doorgaande route ontstaan tussen ’s Herenbaan – Matenstraat/Pierstraat – Tuinlei – Steenwinkelstraat richting centrum Schelle en omgekeerd. Dit verklaart ook de lichte daling in de Matenstraat (ten westen van decTuinlei), en wellicht ook de daling in de Steenwinkelstraat ten oosten van de Tuinlei. Wel is de druk op het deel Matenstraat/Pierstraat tussen Tuinlei en ’s Herenbaan nog verhoogd. […] Hiermee zit dit wegvak bijna aan zijn verzadiging.

Feit: De studie is uitgevoerd in mei 2019. Uit meer recentere tellingen via een ‘telraam’ blijkt dat die intensiteit zeker niet is afgenomen, maar eerder is gestegen. Hier dienen we wel een nuancering mee te geven. Telraamgegevens kunnen niet één-op-één vergeleken worden met die metingen uit de studie en ze vragen ook wel wat interpretatiekennis. Bovendien is de locatie van de teller niet helemaal representatief (ter hoogte van een verkeersplateau). Een telraam kan enkel registreren als er voldoende daglicht is. Tijdens de donkere wintermaanden liggen de cijfers dus sowieso een stuk lager.
Zie: Telraam Tuinlei,
meer info over wat zo’n Telraam precies is, kan je vinden op: https://www.telraam.net

Feit: Het ‘woord’ en/of handtekening van een burgemeester heeft heel wat belang en krijgt meer waarde toegekend dan die van een simpele of minder simpele burger. Meer zelfs, zijn of haar handtekening bindt ons allemaal. Waar zouden we staan als we hier niet meer op konden vertrouwen? Wat zijn al die akten en ‘voor waar en echtverklaringen’ dan nog waard?

Ja, iedereen kan op een beslissing terugkomen door een nieuwe beslissing te nemen. Maar geen enkele beslissing blijft zonder gevolgen.
In dit geval mogen we ons de vraag stellen of het ooit écht de bedoeling was om de genomen overeenkomst na te leven. Bewijze daarvan de wijze waarop de Tuinlei is ingericht (niet echt tijdelijk, toch?), uitspraken tijdens verkiezingsshows, enz.
Ik ben geen jurist, maar het ondertekenen van een overeenkomst zonder de intentie deze na te leven, lijkt mij , als het niet strafbaar is, toch minstens een laakbaar feit, een burgemeester onwaardig.

Eénrichtingsverkeer

Het stond in de krant en dan zal het wel waar zijn, zeker? Op de gemeenteraad van Schelle van 26/04/2018 werd het akkoord van 2015 tussen de gemeenten Schelle, Niel en Aartselaar in verband met de toekomst van de Tuinlei bevestigd.
Wie deze overeenkomst eens in detail wil bekijken, kan de versie die destijds in Aartselaar op het college werd goedgekeurd hier terugvinden. Je kan er onder andere uit leren dat  het éénrichtingsverkeer van Niel naar Schelle zal verlopen. Er wordt niet in besproken over welke afstand dit zal zijn en op welke wijze er toezicht op zal uitgeoefend worden.
Er staat ook in dat het gedeelte tussen de site Ceulemans en de huizen nrs 141 en 102 slechts een tijdelijke weg zal zijn, zo geconcipieerd dat hij slechts gedurende de tijd van de werken kan gebruikt worden. Hmm, … dit lijkt me het moment om een bedenkelijk gezicht te trekken.

Niet dat we per sé nog een domper op de feestvreugde willen zetten, maar onze, meestal goed ingelichte bron wist ons te vertellen dat op dezelfde gemeenteraad ook deze woorden zijn gevallen ivm deze overeenkomst: “… de afspraken zullen nagekomen worden, maar… partners kunnen toch nog van idee veranderen. ”
Tja, zo blijven we bezig natuurlijk. De Tuinlei werd er ook bestempeld als een dure baan. Hadden we daar als actiecomité niet herhaaldelijk en ruim vooraf op gewezen? Bijvoorbeeld hier zo, aan de vooravond van de verkiezingen. Die van 2012 welteverstaan.

 

 

 

Officieel

De gemeente Schelle heeft zo net een brief op zijn website geplaatst gericht aan alle Schellenaren en handelend over de werken in de Steenwinkelstraat.

“De communicatie vanuit de gemeente over de sociale media ivm de werken zal verlopen over Twitter en Facebook en via de website van de gemeente Schelle.
De gemeente is niet verantwoordelijk voor berichten die langs andere kanalen verspreid worden.

De volledige brief kan je, bij wijze van archief, ook hier lezen.

Update: Uiteindelijk heeft een bewoner van de Steenwinkelstraat gedaan waar ons gemeentebestuur niet schijnt in te lukken: een informatieplatform opgericht over de werken. Schepen Rottiers juicht het initiatief toe. Zelf houden ze het bij de publicatie van een brief op hun website. Inderdaad hoogtijd dat er een communicatief diensthoofd communicatie komt. 😉

Informatie

Maandag 16/01 starten de werken aan de Steenwinkelstraat. Vanaf 30/01/2017 zal deze straat aan twee kanten afgesloten worden. Ze zal dan niet meer gebruikt kunnen worden als ontsluitingsweg.
De Tuinlei is pas klaar in maart. Wil dat zeggen dat de Tuinlei dan toch niet nodig was als omleidingweg?

Printscreen Facebookpagina Gemeente Schelle

We weten het niet. Want informatie en communicatie is nu eenmaal geen prioriteit voor ons gemeentebestuur. Ik vind alleszins niets, nada,nihil terug over deze werken op schelle.be.
Op de facebookpagina al evenmin. Of toch: iemand vraagt hoe het nu eigenlijk zit. Hij heeft blijkbaar wel iets gevonden. Maar ik vrees dat dit ondertussen achterhaalde informatie over vorige werken betrof. Even goed. “Je kan best eens mailen naar de bevoegde dienst,”  is het antwoord. Is het dan de bedoeling dat we allemaal individueel onze vragen beginnen te e-mailen? Want dat er een pak vragen zullen zijn, dat laat zich raden.

Een lid van het schepencollege van Niel laat ons weten dat ze al wel geruchten hebben gehoord, maar officieel eigenlijk nog van niets weten. Hmmm, is Niel dan geen betrokken partij?

Iemand trouwens een idee of de busreizigers verwittigd zijn? Immers bus 183 (Niel – Aartselaar – Groenplaats) zal minstens een jaar lang niet meer door Schelle rijden en vermoedelijk ook niet meer van en naar Niel. Of ik daar zeker van ben? Neen. Ik kan er nergens iets van terugvinden. Ook niet op de site van De Lijn. Ik moet me beroepen op de woorden van onze burgemeester.

Tijdens de recente informatievergadering voor de bewoners van de werfzone kwamen wel meer vragen naar boven. Zoals hoe het nu moet met mensen die verpleegkundige zorg moeten krijgen. Of waarom de mensen van de bloemenwijk niet waren uitgenodigd? En worden de andere Schellenaren ook op enige wijze geïnformeerd? Blijkbaar niet dus. Als je wil aantonen dat je dorp zichzelf vastrijdt als plots de belangrijkste straat wordt afgesloten, dan is er volgens mij geen betere manier te vinden.

Ik vraag me af of de hulpdiensten op één of andere manier op de hoogte worden gehouden. Oeps, toch niet vergeten zeker?

Oh, ja. Er wordt aan de bewoners rond de werfzone nog een kleine receptie aangeboden door het gemeentebestuur om “positief en begripvol tegen de werken aan te kijken”.  Tja.
Ik denk trouwens dat ik de beide bolletjes zal aankruisen 😉

 

 

Genegeerd

negeerEind mei zonden wij een brief naar het gemeentebestuur van Schelle en een kopie naar Niel, Aartselaar en ook naar alle politieke partijen die een zitje hebben in de gemeenteraad van Schelle. Ook diegene die als onafhankelijke zetelen. We zonden hem per e-mail én ook nog eens met de goede ouderwetse brievenpost.

Als jouw adres “in kopie” of “in CC:” staat, dan mag je dit interpreteren als “ter informatie”. Je wordt dus niet verondersteld om zelf actie te ondernemen. Dat weten we wel. Maar stiekem hadden we toch wel ergens wat reactie verwacht. Al was het maar een  vermelding of een bericht van ontvangst. Of voor mijn part zelfs een ronduit negatief antwoord.

Niet dat onze verwachtingen erg groot waren, maar totaal geen enkele reactie? Nul. Nada. Niks. Ja, we zijn een beetje ontgoocheld.

Ondertussen zijn de werken aan de boven-Tuinlei van start gegaan.
Maar we hebben een heel sterk vermoeden dat er helemaal niet gewerkt wordt volgens de afspraken die met Niel, Aartselaar en de provinciegouverneur zijn gemaakt. Voor zover wij in dit stadium kunnen nagaan werkt de aannemer met de plannen voor een definitieve aanleg en is er dus helemaal geen sprake van “binnen de zate van de buurtweg” (punt 2) of een “tijdelijke weg” (punt 3b en punt 4).  Meer zelfs. Het lijkt er op dat men de weg wenst aan te leggen zoals het in hun hoofden zat in 2010, zonder rekening te houden met wat dan ook.

We zijn er van overtuigd dat niet alleen wij, maar ook onze buurgemeenten én de provinciegouverneur zich erg genegeerd voelen door ons Schels gemeentebestuur.

Alweer een mooi staaltje van hoe ons gemeentebestuur denkt en handelt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Lees hier de betreffende brief: https://tuinlei.be/wp/wp-content/uploads/2016/08/Tuinlei-geen-bezwaar.pdf
en de overeenkomst: https://tuinlei.be/wp/wp-content/uploads/2015/10/Overeenkomst-Tuinlei.pdf

Tijdelijk

Verkeer gestremdWe schreven eerder al over de doorbraak in de saga rond de heraanleg van onze straat. De gemeente Aartselaar heeft zijn akkoord al geofficialiseerd. Een  uittreksel van de notulen kan je hier nalezen als je dat wenst.  Ook NV-A Schelle is voor het voorstel te vinden, zo blijkt uit het artikel op hun website.

Het voorstel is erg gelijkend op wat het straatcomité Tuinlei al jaren  voorstelt: een tijdelijke weg die de hinder tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat moet helpen verminderen. We blijven wel bij ons standpunt dat dit een uitzonderlijke situatie betreft.
De argumenten en bezwaren die we eerder opperden en waar eerst de Raad voor Vergunningsbetwistingen en later ook de Bestendige Deputatie van Antwerpen ons in volgden, blijven onverminderd gelden. Het akkoord met het aanleggen van een tijdelijke weg mag nooit een argument worden om er een blijvende situatie van te maken.

Ondertussen zijn de aanplakbrieven in het straatbeeld verschenen voor de werken aan Steenwinkelstraat, Hulstlei,  Albrecht Rodenbachplaats en Tuinlei.  Volgens onze, anonieme maar doorgaans betrouwbare bronnen is het plan dat de werken eind 2015 effectief zouden starten. Niet iedereen is even blij met de voorgestelde nieuwe situatie, maar we vinden het vooral belangrijk dat we, ook na de werken, in een rustige en aangename straat kunnen blijven wonen. Laten we daar voor gaan.

 

Doorbraak

doorbraakplantNadat de gemeente Schelle -nog maar eens- werd teruggefloten, ditmaal door het provinciebestuur, lijkt er nu eindelijk een doorbraak te zijn voor de aanleg van de Tuinlei.

Gouverneur Cathy Berx zelf heeft er zeer zwaar op aangedrongen dat Schelle tot een overeenkomst zou komen met o.a. de buurgemeenten. Tamelijk heet van de naald kunnen we jullie vertellen dat er een voorstel van overeenkomst op tafel ligt dat -oh, wonder- erg verwant is aan hetgeen het straatcomité Tuinlei  steeds heeft voorgehouden en voorgesteld.

Wat staat er zoal in dit akkoord?

  • Verkeersafwikkeling bij de werken aan de Steenwinkelstraat moet zoveel mogelijk opgevangen worden in de Steenwinkelstraat zelf, bijvoorbeeld door gefaseerd te werken.
    [Mijn tip: enkele richting via een tijdelijke, later terug te verwijderen, weg in de Hulstlei naar Zinkval.]
  • De Tuinlei kan heringericht worden om te dienen als tijdelijke ontsluitingsweg tijdens de werken. Deze herinrichting  moet gebeuren binnen de bestaande bedding van de buurtweg (“zate van de buurtweg”)
  • Er wordt akkoord gegaan met een definitieve bouwvergunning en inrichting voor de momenteel reeds verharde delen:grens Niel tot site Ceulemans en huisnummers 141/102 tot Steenwinkelstraat)
  • Er mag, voor de duur van de werken aan de Steenwinkelstraat, een tijdelijke weg aangelegd worden op het stuk dat momenteel niet verhard is (site Ceulemans tot huisnummers 141/102)
  • Er worden, zowel voor als na de werken, verkeerstellingen gehouden en afhankelijk daarvan zal een eindtoestand bepaald worden. Deze eindtoestand zal maximum een eenrichtingsstraat (richting Steenwinkelstraat) inhouden in het momenteel niet verharde middengedeelte.
  • Er kan ook voorzien worden in een fietspad, maar dit mag geen enkele invloed uitoefenen op de later te bepalen eindtoestand.

Het straatcomité Tuinlei zal in eigen rangen nog even overleggen en verder onderzoeken wat de consequenties van dit akkoord precies zijn. Maar we kunnen nu reeds zeggen dat het erg dicht in de buurt komt van hetgeen we altijd hebben voorgesteld, met name: een tijdelijke weg, enkele richting, een degelijk fietspad, enz.
We zijn er dan ook van overtuigd dat onze aanhoudende inspanningen aan de basis liggen van deze overeenkomst en vermeden hebben dat er tweede Steenwinkelstraat richting de banaan komt.

Ja, er zijn ook wat bedenkingen te maken: er wordt nog steeds gebouwd in natuurgebied. Wat wettelijk gewoon verboden is.
En er blijven ook nog wat achterpoortjes open. Zo zal pas later beslist worden welke de eindtoestand van het onverharde middengedeelte zal worden.

Maar, ondanks wat sommigen soms beweren: de bewoners van de Tuinlei zijn geen egoïsten. Daarom zijn we nu al blij dat er tenminste een voorstel tot overeenkomst is. De Tuinlei en zijn bewoners hoeven echt  geen hinderpaal te zijn voor de heraanleg van de Steenwinkelstraat. Nooit geweest trouwens.

 

Geweigerd

versnipperdWe hebben vernomen dat de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen de gemeenteraadsbesluiten betreffende de heraanleg van de Tuinlei vernietigd of alleszins niet goedgekeurd heeft.

Het besluit van de gemeente Schelle om  een bouwvergunning te verlenen voor het bovenste gedeelte van de Tuinlei (zandweg) werd volledig geweigerd. De regularisering en verbreding van de buurtwegen nr. 2 “Moorstraet” en nr. 30 “Maetenhoekstraet” werd geweigerd voor het gedeelte dat momenteel niet geasfalteerd is.

Is het vreemd dat, ondanks heel wat politieke druk van uit ons gemeentebestuur , het provinciebestuur toch onze mening deelt, net zoals onze buurgemeenten Niel en Aartselaar dat doen?

Wordt het nu niet hoogtijd om op zoek te gaan naar een alternatieve route voor tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat? Het actiecomité blijft nog steeds bereid om mee te denken over een tijdelijke oplossing.

Waarvan akte.

Buurtweg

In haar puBuurtwegen_2_en_30blicatie nr. 4 van september 2014 schrijft NV-A Schelle op pagina twee over de Moorstraet, Maetenhoekstraat en de buurtwegen nummers 2 en 30. Wist jij ze liggen?
Wij ook niet toen einde mei de bouwaanvraag  om deze buurtwegen te verleggen en te verbreden werd aangeplakt. Net als NV-A Schelle zijn we op onderzoek gegaan en hadden we al snel een sterk vermoeden dat er meer achter zat dan een simpele regularisering van enkele fout opgestelde of achterhaalde plannen.
Het straatcomité Tuinlei heeft niet geaarzeld en onmiddellijk bezwaar ingediend, net zoals Aartselaar en Niel trouwens. De termijn was kort (15 dagen) en de periode ongelukkig, maar ons dossier was eens te meer onderbouwd. Dat durven we echt wel zeggen. Dat ons gemeentebestuur onze bezwaren zou trachten te weerleggen was natuurlijk geen verrassing.

Ik lees in het artikel van de NV-A dat hun fractie zich over dit onderwerp telkens heeft onthouden. Daar zijn we blij om. Echt wel. Al hadden we een tegenstem net iets liever gezien, ondanks hetzelfde eindresultaat.

Voor of tegen, blij of ontgoocheld, we willen jullie allemaal nu al een fijne jaarmarkt toewensen en hopen dat je ook aan de Tuinleistand even halt houdt en er eentje komt klinken.

Tot dan!