Gazet

Ook de pers heeft het bericht opgevangen dat we gelijk gekregen hebben van de Raad voor vergunningsbetwistingen. Zowel in Het Nieuwsblad als in Gazet Van Antwerpen stond er al een flink artikel. Beide artikels te lezen op deze site.

De Raad heeft de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ongedaan gemaakt. Er is nu geen beslissing meer en dus per definitie ook geen bouwvergunning.
Als onze burgemeester zegt dat de Raad binnen drie maanden een antwoord verwacht, dan bedoelt hij waarschijnlijk dat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar binnen de drie maanden een (nieuwe) beslissing moet nemen. Uit het arrest : “De Raad beveelt de verwerende partij (dit is de gewestelijke ambtenaar ) een nieuwe beslissing te nemen over de aanvraag ( afkomstig van IGEAN/de gemeente Schelle) en dit binnen een termijn van drie maanden” . De gemeente heeft dus eigenlijk op dit moment niets meer in de pap te brokken over deze beslissing en kan geen nieuwe elementen meer aandragen. De ambtenaar kan alleen een nieuwe beslissing nemen op basis van dezelfde elementen als bij de oorspronkelijke aanvraag. Als hij dan rekening houdt met dit arrest, is een weigering de enig beslissing die hij kan nemen..

Tot spijt van wie het benijdt, zal de gemeente Schelle ook niet zelf “het antwoord” kunnen formuleren (zoals in het artikel in Het Nieuwsblad gesuggereerd wordt). Immers , enkel ontvoogde gemeenten kunnen bevoegd zijn voor sommige stedenbouwkundige vergunningen. Maar dan enkel  voor dossiers ingediend nà de ontvoogding. (zie www.ruimtelijkeordening.be)
Bovendien is Schelle (nog) geen ontvoogde gemeente. Al twijfelen we er niet aan dat onze beleidsmensen de nodige druk zullen proberen uit te oefenen op de dienst Stedebouw.