Bezwaarschrift afgraven Vliegasput

Het straatcomité Tuinlei heeft een bezwaarschrift gericht aan het gemeentebestuur van Schelle in verband met het afgraven van de put met vliegas.

Het straatcomité maakt hierin zijn bezorgheid bekend voor de omgeving  en de gezondheid van de bewoners en vraagt het gemeentebestuur om bij een eventuele toekenning van de vergunning minstens rekening te houden met een aantal belangrijke voorwaarden.

U kan het integrale bezwaarschrift hier lezen.

Doortrekking Tuinlei: stand van zaken

Begin januari werd een vergadering belegd met een afvaardiging van het straatcomité en het gemeentebestuur. Uit dit gesprek is gebleken dat de heraanleg van de Tuinlei wordt losgekoppeld van de werken in de Steenwinkelstraat, hoewel dit initieel als reden voor de heraanleg van de Tuinlei werd opgegeven door het gemeentebestuur. De Tuinlei zou dan zogenaamd als ontsluitingsweg dienen tijdens de heraanleg van de Steenwinkelstraat.  Deze werken zijn momenteel gepland voor 2010-2011.

Toch blijven de plannen voor de heraanleg van de Tuinlei ongewijzigd. Oorspronkelijk zou enkel het bovenste gedeelte (wat nu de zandweg is) worden heraangelegd. De voorbereidingen hiervoor (onteigeningen, verbreding van de Wullebeek op de grens met Niel, voorstudies, enz…) zijn al volop aan de gang, wat aangeeft dat het gemeentebestuur vast van plan is om het ganse project door te drukken

Bedoeling is een breed fietspad aan te leggen en een rijbaan te voorzien waar twee vrachtwagens elkaar kunnen kruisen. In een later stadium zou dan ook het onderste gedeelte van de Tuinlei (waar wij wonen) heraangelegd worden. Mogelijk zou het fietspad naar de andere zijde van de straat verplaatst worden. Meer informatie  kon het gemeentebestuur ons nog niet geven.

Door deze ingrepen wordt onze rustige straat onherroepelijk omgetoverd tot een drukke doorgangsweg. Veel automobilisten zullen onze straat als alternatieve uitvalsweg gaan gebruiken. Joggers, wandelaars, fietsers zullen plaats moeten ruimen voor het toenemend autoverkeer.

De vraag is of jullie hiermee kunnen leven? Vanuit het straatcomité is het de bedoeling om zoveel mogelijk druk te blijven uitoefenen  op het gemeentebestuur om snelheidsvertragende ingrepen aan te brengen om te vermijden dat onze straat wordt omgetoverd in een snelweg. Alle suggesties hieromtrent zijn welkom. Voorstellen en opmerkingen kunnen gepost worden op volgend adres : Tuinlei 67, via onze emailadres [email protected] of via de website : www.tuinlei.be. Jullie reacties zullen gebundeld en overgemaakt worden aan het gemeentebestuur.

zie informatiebrief van het straatcomité aan de bewoners van de Tuinlei.

milieuvergunning SITA (weghalen vliegas)

Naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag door SITA om de vliegas uit de kleiputten te verwijderen, en na de infovergadering op het gemeentehuis heeft het straatcomité een bezwaarschrift geformuleerd. Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar stof- en geluidshinder door het extra vrachtverkeer.

Je  kan hier het bezwaarschrift lezen dat het straatcomité naar het College van Burgemeester en Schepenen heeft gestuurd.
Zie ook de informatiebrief van het straatcomité aan de bewoners van de Tuinlei.

Verwijdering van vliegas

De firma Sita Remediation heeft een milieuvergunning aangevraagd voor het verwijderen en vervoeren van het vliegas uit de putten bovenaan in onze straat.
Vliegas is een restproduct van de elektriciteitscentrale dat nogal gegeerd is in de bouwnijverheid, voornamelijk voor de fabricage van cement of beton. Nochtans is vliegas niet zo onschuldig en het kan nogal wat zware metalen bevatten.
Het straatcomité heeft daarom toch enkele vragen bij het eventuele toekennen van een milieuvergunning:

  • Welke werken zullen er precies plaatsvinden? (Beschrijving)
  • Hoe gaat het vliegas verwijderd worden, onder welke veiligheidsvoorschriften?
  • Hoe gaat het vliegas getransporteerd worden, onder welke veiligheidsvoorschriften?
  • Wanneer zullen de werken aanvangen en voor hoe lang?
  • Welke weg zullen de vrachtwagens nemen?
  • Hoe wordt stofhinder  vermeden?
  • Wat is de samenstelling van het vliegas volgens recente metingen, genomen op verschillende plaatsen?
  • Er is sprake van het wegnemen van de begroeiing, tot waar gaat dit doorlopen?
  • Misschien heeft u zelf ook nog wel een paar vragen die op een antwoord wachten …

De firma Sita remediatons zal op 11 maart een informatievergadering houden op het gemeentehuis van Schelle. Aanvangsuur: 17 uur (later was onmogelijk).

Kom zeker langs of bezorg uw vragen en opmerkingen (liefst nog voor maandag 9 maart) aan iemand van het straatcomité of via ons e-mailadres (straatcomite AT tuinlei PUNT be)

Eventuele bezwaren en opmerkingen tegen de uitreiking van de milieuvergunning kunnen slechts ingediend worden tot uiterlijk 16 maart 2009. De tijd dringt dus.

Update: Het straatcomité heeft een bezwaarschrift gestuurd naar het College van Burgemeester en Schepenen.