Categoriearchief: Uncategorized

Stort

Het openbaar onderzoek over de opvulling van de kleiput naast het Berreheibos (Bego-put) loopt nog  tot en met 26/10/2021.

Waar vind je meer informatie over de aanvraag?
Het ganse dossier kan je terugvinden op https://omgevingsloket.be, waar je ook digitaal bezwaar kan indienen.
Natuurlijk kan bezwaar ook op papier op het gemeentehuis.
Let op: het invullen van de (internet)enquête die door de woonwijk ”t Geleeg’ en ALR wordt georganiseerd kan ondersteunend werken, maar heeft niet dezelfde waarde als een officieel bezwaarschrift.
We hebben gemerkt dat het omgevingsloket niet echt smartphone-vriendelijk is, dus best met PC, laptop of tablet werken.

Op het omgevingsloket klik je eerst op de tekst onder openbare onderzoeken, vervolgens op “Kijk online een aanvraagdossier in” en dan kan je de zoekfunctie gebruiken. Zoek naar VEKABO om het juiste dossier te vinden.
Als het goed zit, brengt deze link je meteen naar de juiste plaats.

We herinneren er ook even aan dat dezelfde firma eerder dit jaar een vergunning heeft aangevraagd voor het vullen van deze put met “niet gevaarlijk, niet reinigbaar afval”. Schelle heeft toen, nadat bleek dat de ruime bevolking dit niet zag zitten, negatief advies gegeven en in de media uitdrukkelijk verkondigd: “Gevaarlijk of niet gevaarlijk, we willen geen stortplaatsen meer in onze gemeente.”
Het lijkt er op dat Schelle, ondanks deze uitspraak, ditmaal wel positief advies zal uitbrengen.  Het is allicht onnodig om ook even te herinneren aan het naastgelegen ‘stort Van den Bossche’ welk oorspronkelijk enkel voor huishoudelijk afval vergund was, maar waar wel giftige gronden uit Lekkerkerk (NL) werden gestort.

Hoe en waar bezwaar indienen?
Het straatcomité Tuinlei organiseert geen gezamenlijk bezwaarschrift, maar wil jou wel de nodige informatie bezorgen om bezwaar in te dienen als je dat zou wensen.

De Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek heeft wel een bezwaarschrift opgesteld dat je, vrijblijvend, hier kan vinden en dat je eventueel ook kan gebruiken om jouw bezwaar in te dienen. Je kan het bezwaarschrift verzenden naar of afgeven op het gemeentehuis. 
Maar het kan ook digitaal vanuit je zetel:
Op de detailpagina van het dossier vind je een knop terug om bezwaar in te dienen (inloggen met bijvoorbeeld eID of Itsme).
Je kan daar zelf je bezwaartekst achterlaten, maar je kan ook een document uploaden, bijvoorbeeld het bijgevoegde document nadat je jouw gegevens er op hebt ingevuld.

Nieuwjaarsdrink 2019

Onze straat heeft nu officieel de status van ontsluitingsweg. Het argument “ik geraak daar niet”, is dus niet geldig als uitvlucht om de nieuwjaarsdrink 2019  Tuinlei niet bij te wonen.

Het straatcomité Tuinlei nodigt alle mensen die een band met de Tuinlei kunnen aantonen met plezier uit voor een drankje, een hapje en een klapje ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Alles aan  democratische prijzen en als dat een probleem zou zijn, dan passen we daar ook wel een mouw aan. Naar boven of naar beneden, wat je maar wil.

Je hoeft niet in te schrijven, maar het is wel handig om een beetje te kunnen inschatten met hoeveel we gaan zijn en hoeveel hapjes we moeten maken.

Plaats van het gebeuren:
In de schuur van Tuinlei 141,  met alweer heel veel dank aan Luc en Christel, die er toch wel wat overlast bijnemen om ons te laten feesten.
Iedereen welkom op 12 januari vanaf 19u

Je bent ook welkom zonder in te schrijven, maar het is wel zo handig om het wel te doen. Dan kan het feestcomité toch wat inschatten hoeveel hapjes en drankjes ze moeten voorzien.
Inschrijven kan door te mailen naar [email protected] , door het webformulier hieronder in te vullen, door “ik kom” aan te geven op het facebook-evenement of gewoon, door het te laten weten aan iemand van het feestcomité. Keuze te over dus.
Tot dan!

Debat

Blijkbaar heeft elke politieke partij wel een reden om te verwijzen naar het kopstukkendebat op ATV. Maar ons is vooral minuut 13:30 opgevallen. Blijkbaar hebben we nu toch twee ontsluitingswegen naar de A12.
Was niet duidelijk afgesproken dat de Tuinlei nooit een ontsluitingsweg zou worden? Waar ligt dan die tweede weg?
Trouwens, mag ik er de automobilisten die de Tuinlei nu zo gretig als ontsluitingsweg gebruiken er op wijzen dat in het deel met de klinkerbestrating én het volledige gedeelte in Niel 30km/u als maximumsnelheid geldt?
Bekijk het volledige debat op
https://atv.be/nieuws/antwerpen-kiest-schelle-66212
of spoel meteen door naar 13:30

Kelderwater

Besix is vorige woensdag de oude riolering vol met beton komen storten. Sinds die dag zijn er mensen die vooraan in de straat wonen (het laagst gelegen deel van de straat dus) last beginnen krijgen van (veel) water in hun kelders.
Dit komt omdat het grondwater voorheen in deze oude rioleringen liep. Iets wat nu dus niet meer kan. Ook de nieuwe riolering is goed afgesloten en insijpeling van grondwater is ook daar onmogelijk. Dat wil zeggen dat de drainagewerking van de (oude) riolering weg is en de grondwaterspiegel zal verhogen.
Hierdoor ontstaat extra druk op de keldermuren en -vloer en het grondwater kan dus in de kelder sijpelen.
Als je iemand van bouwheer (Pidpa), gemeente of aannemer aanspreekt, zou je wel eens het antwoord kunnen krijgen dat het om een gekend fenomeen gaat.
Dat klopt, maar daar ben je niet zo veel verder mee.
Men zegt dat het fenomeen zich vanzelf zal herstellen na verloop van tijd (maanden?).
Controleer je kelder regelmatig en zet alles van de grond en muur weg. Er is weinig kans dat je de bouwheer, gemeente of aannemer aansprakelijk kan stellen. Mogelijk kan je wel beroep doen op je verzekering (brand of familiale) voor de reeds opgelopen schade. Waterdicht maken van de kelder is steeds voor eigen rekening, helaas.

Verder zat recent de helft van de straat (even nummers) zonder stroom en dit ook ten gevolge van stijgend grondwater. Blijkbaar was er een door graafwerken beschadigde elektriciteitskabel in het water komen te liggen met een grote kortsluiting tot gevolg

Gazet

Ook de pers heeft het bericht opgevangen dat we gelijk gekregen hebben van de Raad voor vergunningsbetwistingen. Zowel in Het Nieuwsblad als in Gazet Van Antwerpen stond er al een flink artikel. Beide artikels te lezen op deze site.

De Raad heeft de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ongedaan gemaakt. Er is nu geen beslissing meer en dus per definitie ook geen bouwvergunning.
Als onze burgemeester zegt dat de Raad binnen drie maanden een antwoord verwacht, dan bedoelt hij waarschijnlijk dat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar binnen de drie maanden een (nieuwe) beslissing moet nemen. Uit het arrest : “De Raad beveelt de verwerende partij (dit is de gewestelijke ambtenaar ) een nieuwe beslissing te nemen over de aanvraag ( afkomstig van IGEAN/de gemeente Schelle) en dit binnen een termijn van drie maanden” . De gemeente heeft dus eigenlijk op dit moment niets meer in de pap te brokken over deze beslissing en kan geen nieuwe elementen meer aandragen. De ambtenaar kan alleen een nieuwe beslissing nemen op basis van dezelfde elementen als bij de oorspronkelijke aanvraag. Als hij dan rekening houdt met dit arrest, is een weigering de enig beslissing die hij kan nemen..

Tot spijt van wie het benijdt, zal de gemeente Schelle ook niet zelf “het antwoord” kunnen formuleren (zoals in het artikel in Het Nieuwsblad gesuggereerd wordt). Immers , enkel ontvoogde gemeenten kunnen bevoegd zijn voor sommige stedenbouwkundige vergunningen. Maar dan enkel  voor dossiers ingediend nà de ontvoogding. (zie www.ruimtelijkeordening.be)
Bovendien is Schelle (nog) geen ontvoogde gemeente. Al twijfelen we er niet aan dat onze beleidsmensen de nodige druk zullen proberen uit te oefenen op de dienst Stedebouw.

Yep!

We hebben zonet de uitspraak binnen gekregen over de (her)aanleg van de Tuinlei (bovenste deel).
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd. Onze advocaat schrijft het als volgt: het door mij opgestelde verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt ingewilligd door de Raad en de vergunning voor de weg wordt vernietigd. Zulks meteen reeds op basis van ons eerste middel, nl. het feit dat de weg niet door natuurgebied kan aangelegd worden aangezien deze weg onbestaanbaar is met de verordenende voorschriften van het gewestplan..

Tot spijt van wie het benijdt: ik kan dit alleen maar goed nieuws noemen. I like.

Wie het volledige arrest wil nalezen: zie hier. Opgelet: gerechtelijk jargon en bovendien niet geschikt voor gevoelige lezers.

Inspraak

Help! Een burgerinitiatiefMisschien ligt het gewoon aan mij en mijn naïviteit. Alleszins heeft mijn idee van inspraak en participatie alweer een flinke deuk gekregen.
De (her)aanleg van het eerste deel van onze straat (tot nr 89) komt er aan. We moeten er misschien nog even op wachten, maar het zal zeker doorgaan, want onze rioleringen zijn aan vernieuwing toe naar het schijnt.
Hét moment om positief mee te werken en wat burgerzin te tonen, dachten we. Nee, we zijn niet tegen. Ja, we zijn voor. We willen héél graag meewerken. Nee, niet met de schop of de pletwals, dat gaat zelfs voor ons iets te ver. Maar wel met potlood, papier en wat grijze hersenmassa.

Dus hebben we onszelf aan het denken en tekenen gezet (enfin, enkelen onder ons toch al). Met het eerste voorstel trok een beperkte delegatie vol goede moed en hoopvol naar het gemeentebestuur. Inspraak, weet je wel. Participatie. Burgerinitiatief. Niet alleen tussen pot en pint (!), maar eindelijk serieus. Als grote mensen samen aan de tafel.
Die eerste plannen en het basisidee dat er achter zit, kan je op onze website terugvinden:  http://www.tuinlei.be/wp-content/uploads/2013/07/Voorstel-1-benedenTuinlei-met-plan.pdf.

De delegatie maakte voor ons een verslag van de vergadering. De PDF-versie vind je hier ook, maar lees gewoon even mee en huiver ….

Verslag van de vergadering bij het gemeentebestuur

Datum : dinsdag 2 juli

Aanwezig : Rob Mennes, Geert Rottiers, Karl Van Hoofstat, Luc Segers en Rudi Thijs

In eerste instantie heeft het gemeentebestuur geluisterd naar ons voorstel. Ze hebben ons gedurende 5 minuten laten uitpraten. Tot daar de meewerkende bijdrage van het gemeentebestuur.

Daarna werden we overstelpt met njet, niet kunnen, niet volgens de norm, geen geld, te gevaarlijk, enz…

Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur formeel bevestigd dat het voorstelontwerp zou overgemaakt worden aan het ontwerpbureau.

Eigenlijk zou het verslag hiermee kunnen afgesloten worden. Toch nog een woordje meer uitleg.

Het idee van de gemengde verkeerszone zou niet kunnen omdat de subsidies voor het fietspad dreigen verloren te gaan. Deze subsidies kunnen enkel maar toegekend worden als het fietspad aansluit op een ander fietspad. Tijdens het gesprek bleek dat het gemeenbestuur een fietspad wil doortrekken vanuit de Eduard van Hoofstatstraat tot aan de spoorweg. Als wij met het idee opkwamen om de gemengde zone vanaf dit kruispunt tot aan de Steenwinkelstraat te laten lopen, bleek dit ook geen haalbare kaart. Hoe meer aanknopingspunten voor het fietspad, des te meer kans voor de subsidies. Het ontwerp van onze straat berust dus op het verkrijgen van subsidies. Daarom wordt de beneden Tuinlei geen 30 km zone (kan niet als voorwaarde voor subsidies), maar een 30 km regime. Een 30km verkeersbord zal worden geplaats en vertragende zones zullen voorzien worden.

Het idee van een gemengde zone en een oversteekplaats vindt het gemeentebestuur te gevaarlijk. Daarom hun idee om het fietspad aan één zijde (pare kant) te voorzien met een gevaarlijk oversteekplaats aan het begin van de straat voor fietsers die richting A12 komen. Gewoon een verschuiving van de gevaarlijke zone.

Over het aantal parkeerplaatsen is het gemeentebestuur heel duidelijk : degenen met een oprit aan hun woning, hebben geen recht op het parkeren van hun wagen(s) op de openbare weg. Voor de overige huizen, wordt de formule woning x 1,2 aantal parkeerplaatsen voorzien. Volgens het gemeentebestuur zijn maximaal 30 voldoende. Zij hebben tal van tellingen laten uitvoeren en het aantal geparkeerde wagens is gemiddeld minder dan 30. Wij hebben ook een aantal tellingen uitgevoerd en ons gemiddelde komt steeds boven 30. Misschien tellen we verkeerd.

De brede voetgangerszone is volkomen ondenkbaar. Nergens in Schelle is een voetpad te vinden van 2,5 m. We zullen het met een meter minder moeten stellen.

Kortom, wat wij ook voorstellen, het wordt gewoon van de kaart geveegd. Deze ervaring hadden we al bij het ontwerp van de boven Tuinlei. Eigenlijk heeft het gemeentebestuur nog geen enkel suggestie van het actiecomité overgenomen. We worden wel geïnformeerd, maar daar blijft het bij. Inspraak is niet mogelijk; volgens ons toch één van de basisprincipes van een moderne democratie.

(einde verslag)

Stil

Ja, ik weet het. Het is al enige tijd stil aan deze kant van het internet. Maar dat wil niet zeggen dat onze motivatie en actiebereidheid gedaald zou zijn. Je hebt wel gelijk. Het is hoogtijd voor een kleine update.
Wel. Voorlopig wachten wij -en vermoedelijk het gemeentebestuur samen met ons- op een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zij moeten zich eerst uitspreken over onze aanvraag tot schorsing van de vergunning (tot heraanleg van de Tuinlei). Het idee van zo’n schorsing is dat er geen onherstelbare schade kan aangericht worden in afwachting van een definitieve  uitspraak. Maar ook zo’n “voorlopige” uitspraak kan even op zich laten wachten. Belgische toestanden.We wachten af.

Ondertussen zijn de werken aan “de banaan” aangevat. ( http://www.wegenenverkeer.be/debanaan ). Op de infovergadering in Niel was veel volk, maar over Schelle werd met geen woord gerept. Toch zijn zowat alle Schellenaren  belanghebbende.  Als alles loopt zoals gepland vallen de werken aan de banaan immers voor een groot stuk gelijk met die aan de Steenwinkelstraat. Tenzij deze laatste ondertussen op de lange baan geschoven zouden zijn (pun not intended), maar dat betwijfel ik.
Ik laat de lezer liever  zelf een oordeel vellen over de mate van coördinatie en samenspraak tussen de verschillende bouwheren, maar ik denk er het mijne van.

Tijdens de banaanwerken is er een omleiding voorzien via ‘s Herenbaan en Pierstraat (met het kruispunt aan dancing “Escape” als een van de mogelijke knelpunten).  De Nielenaars die de file willen ontwijken zullen dus niet voor de Steenwinkelstraat kunnen kiezen als mogelijk alternatief. Straffer nog, ze zullen er ons, Schellenaren, bovenop krijgen. Ongeacht of de Tuinlei nu wordt heraangelegd of niet. Maar het zal nogmaals aantonen dat de Tuinlei als ontsluitingsweg gebruiken, geen goed idee is.

Vooravond

Ik wil, op de vooravond van de verkiezingen, toch nog snel even reageren op de lange CD&V-brief die de bewoners van Tuinlei en omgeving recent in de bus kregen. Alles overlopen zou me te ver leiden, maar over de paragraafjes m.b.t. de Tuinlei toch even deze vraagjes:

 • Hoe zinvol is het om een autoluwe straat her aan te leggen om dan alle moeite te doen om ze terug autoluw te maken?
 • Hoe zinvol is het om van de Steenwinkelstraat een voorrangsweg te maken, die lastige bloembakken weg te nemen en dan aan elke zijstraat een hindernis leggen? Wat gaan we morgen uitvinden? Een autostrade met verkeerslichten?
 • Het is niet redelijk om tijdens de werken aan de Steenwinkelstraat 17.000  door het centrum van Schelle te sturen, zo schrijft men. Maar waar komen zij nu vandaan en waar rijden ze eigenlijk naartoe? Als we daar ernstig over durven nadenken, dan kunnen die enkel van en naar het centrum rijden (een beetje bestemmingsverkeer uitgezonderd). Er is blijkbaar geteld hoeveel wagens door de Steenwinkelstraat rijden. Is er eigenlijk ooit geteld hoeveel wagens er vandaag effectief door het centrum van Schelle rijden?
 • De volledige heraanleg van het bovenste deel van de Tuinlei (Oude Bosstraat tot Niel)  zal één miljoen euro kosten. Het is redelijk om te veronderstellen dat ook het onderste deel van de Tuinlei (Steenwinkelstraat tot Oude Bosstraat) zoveel zal kosten.  Twee miljoen, dat is zoveel als 6 jaar besparen. Gelukkig haalt onze Schelse burgemeester deze miljoenen in Brussel (!). Enig idee wie deze uiteindelijk moet betalen? Juist: wij opnieuw, onder de vorm van belastingen of -ik zeg maar wat- een extra jaarlijkse bijdrage omdat we ons milieuvriendelijke zonnepanelen hebben laten aanpraten.
 • CD&V Schelle engageert zich om van de Tuinlei een trage landelijke weg en woonstraat te maken, zeggen ze. Fijn. Maar is het slim om 2 miljoen uit te geven voor iets wat er al is?
 • Uiteraard staat men open voor onze suggesties en vragen, lees ik wat verder. Maar net als de besturen van Hemiksem, Niel en  Aartselaar hebben ook wij sterk de indruk dat men onze verzuchtingen misschien wel aanhoort, maar uiteindelijk draait alles telkens weer uit op een dovemansgesprek..

Het is al ten overvloede gezegd en geschreven: De Tuinlei mag echt wel gebruikt worden als tijdelijke omleggingsweg. Niets op tegen. Maar volgens ons kan dit goedkoper en minder permanent verwezenlijkt worden.

Er zijn in Schelle partijen die er ook zo over denken. Denk jij daar morgen even aan?

We wensen je alvast een fijne kieszondag toe.

Stem

Op de site “De Stem Van Vlaanderen” (VTM + Het Nieuwsblad), kunnen we aflezen hoe de Schelse lijsttrekkers denken over de Tuinlei als ontsluitingsweg naar Niel.
Akkoord, de gestelde vraag kan misschien op verschillende wijzen geïnterpreteerd worden. Het zou zelfs kunnen dat sommige partijen andere klanken laten horen tijdens de verkiezingen dan tijdens de gemeenteraadszittingen (Hoe is ‘t toch mogelijk?). Maar toch… in dit geval komt volgens mij een duidelijk beeld naar voren.

Nog efkes voor alle duidelijkheid:

 • Het straatcomité of actiegroep heeft geen politieke kleur
 • We zijn niet tegen een tijdelijk gebruik van de Tuinlei als omleidingsweg tijdens de werken in de Steenwinkelstraat.
 • We willen dat onze straat geen ontsluitingsweg wordt naar Niel, A12, banaan, … We houden van onze straat zoals ze is.
 • Een veilig fietspad en voetpad over de ganse lengte zien we wel ziten.
 • We zouden wel graag hebben dat elke Schellenaar op 14 oktober stemt voor een partij die er ook zo over denkt.
 • Misschien is dat een partij die een ploeg vormt rond de burger(s) en niet rond één burgemeester.
 • Je mag ook proberen om de partij van de ploeg rond de burgemeester te overtuigen. Graag zelfs. Maar doe het snel. Liefst vóór de verkiezingen, zodat er nog beloften gedaan kunnen worden waar we hen graag aan zullen herinneren.
 • Iets wat we zeker ook bij die andere partijen zullen doen.
 • Beloofd.